Historia

Kvarteret Arkivet utgjorde tidigare en del av slottet Visborgs åker, och bebyggdes först under 1700-talets andra hälft, då kronomagasinet uppfördes. Kvarteret var tidigare mindre, och det var inte förrän någon gång efter 1936 som gräsmattor anlades och det utökades norrut, till dagens triangulära form. Kvarteret har idag bara en fastighet, i söder. Där står den stora magasinsbyggnaden från 1773, vilken är den enda byggnaden som funnits på fastigheten.

Kronolänsman Bokströms tjänstevagn väntar framför det gamla Kronomagasinet ca 1900. Den gamla huvudbyggnaden byggdes 1773 som kronomagasin och fungerade sedan i nära 100 år som sädesmagasin. 1871-1904 förvarades först den gotländska nationalbeväringens och därefter Gotlands infanteriregementes persedlar. Mellan åren 1905 och 2008 bedrev landsarkivet sin verksamhet i lokalerna. Foto: Waldemar Falcks bildarkiv.

Landsarkivet i Visby inrättades 1905 som statlig arkivdepå för Gotlands län. Verksamheten förlades till Visborgsgatan 1 med arkivmagasin, bokbinderi och vaktmästarbostad.
Institutionen fungerade vid grundandet som depå under Riksarkivet och 1946 omorganiserades arkivdepån till Länsarkiv. 1959 övergick Länsarkivet till att vara landsarkiv. Från 2010 är Landsarkivet i Visby en avdelning inom Riksarkivet.

2005 firade Landsarkivet i Visby 100-års jubileum och kunde blicka tillbaka på en rik och mångfacetterad verksamhet, men i lokaler som för länge sedan var välfyllda och där tiden hade gjort dem allt mer opraktiska.